Po registraci získáte truhlářské slevy.

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len "obchodné podmienky") internetového obchodu Eben-kování s.r.o. (logo EBEN), Říční 992, Trutnov, IČ 07225270  (ďalej len "Predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č.89 / 2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi Predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len " kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.eben-kování.cz (ďalej len "webová stránka"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré tieto obchodné podmienky neupravujú, Občianskym zákonníkom (č. 89 / 2012Sb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.), Všetko v znení neskorších právnych predpisov. Ak je zmluvnou stranou právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, riadia sa vzťahy občianskym zákonníkom, č. 89/2012 Zb., Všetko v znení neskorších právnych predpisov, avšak v tomto prípade sa neuplatní ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách), ktorá je obsiahnutá v zákone č. 89/2012 Zb. a v ďalších predpisoch na ochranu spotrebiteľa. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe, v podobe faktúry odoslaná Kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.
 
Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a klientom. Ustanovenia týkajúce sa zákonných práv spotrebiteľa sa týkajú len kupujúceho v postavení spotrebiteľa (napr. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 1829 a nasl.). Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzavretím zmluvy, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Daňový doklad bude obsahovať základné údaje zmluvy a Kupujúci ho obdrží pri prevzatí tovaru alebo služby, prípadne e-mailom po pripísaní úhrady na účet predávajúceho.
 
Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

Uzavretie kúpnej zmluvy

Na stránkach internetového obchodu nájdete tovar, ktoré je prezentované Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých položiek. Ceny tovaru sú uvedené pri výrobku vrátane DPH. Ponuka predaja tovaru, informácie o jeho dostupnosti a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na stránkach internetového obchodu.
 
Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na stránkach internetového obchodu. Objednávka tovaru, vytvorená na stránkach internetového obchodu je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky.
 
Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke av e-mailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
 
Po odoslaní objednávky zákazníkom Predávajúci potvrdí elektronickou poštou na e-mailovú adresu, ktorú uviedol kupujúci v objednávke, objednávku a tým bude kúpna zmluva uzatvorená a stáva sa pre obe strany záväznou. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). Za okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy sa teda považuje až e-mailová správa, v ktorej predávajúci potvrdí objednávku Kupujúcemu.
 
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení.

 

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu (podnikateľmi) odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Predávajúci odovzdá Kupujúcemu (spotrebiteľovi) až, len čo mu vec odovzdá dopravcu.
 
Ak nie je dojednané, ako má byť vec zabalená, zabalí predávajúci vec podľa zvyklostí, ak nie sú, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu.
 
Vec je chybná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za chybu sa považuje aj plnenie iné veci a vady v dokladoch nutných pre užívanie veci.
 
Právo Kupujúceho z chybného plnenie zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.
 
Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci (max. Do 24 hodín) a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.
 
Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak neprevezme Kupujúci vec, hoci mu s ňou Predávajúci umožnili nakladať.
 
Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže predávajúci škodu spôsobil porušením svoje povinnosti.
 
Omeškaním strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet prodlévajícího vhodným spôsobom predať potom, čo prodlévajícímu poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak váha strana s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

 

Oznámenie pred uzavretím zmluvy

Predávajúci požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenie Kupujúcim od Prodávajícho. Prípadnú povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu Predávajúcemu sa týka v prípade požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sa požadujú a poskytované. Ceny tovarov a služieb sú na www stránkach, ktoré prevádzkuje predávajúci a sú vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom. Avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvoleného poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady. V príp. osobného odberu v sídle firmy je náklad na expedíciu 0 Sk. V prípade, že Kupujúcim je spotrebiteľ, má taký spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní, ktorá beží, odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o, kúpnu zmluvu odo dňa prevzatia tovaru . Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru, pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

 

Platobné podmienky a cena tovaru

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky: platba v hotovosti alebo platobnou kartou pri nákupe, platba vopred bankovým prevodom, na dobierku pri doručení tovaru. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.
 
Platobná podmienka je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia alebo možnosť využiť ďalších spôsobov platby, ktoré sú uvedené vyššie. Predávajúci je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100% hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad Zálohová faktúra - daňový doklad. Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná.
 
V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Prodávajího.
 
Na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru Predávajúci zašle kupujúcemu v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho.
 
Všetky ceny sú zmluvné. V internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. Akčné ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.
 
Ceny sú konečné, tj. Vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť; to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, balné a dobierku.

 

Preprava a dodacie podmienky

Možnosť dodania tovaru: osobné odber - tovar môže prevziať kupujúci v predajni Petr Vanžura (logo EBEN) na adrese Poľská 148, Trutnov, zasielanie prepravnou službou PPL a Geis po celej ČR, zasielanie Slovenskou poštou po celej SR.
 
Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky a krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. Neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@eben-kovani.cz, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou Predajcovia. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

CENNÍK PREPRAVY a nákladov na prepravu

Prepravná služba GEIS do dĺžky 200cm domov aj do firmy 85, - Kč
 
Prepravná služba GEIS point do dĺžky 200cm výdajné miesta 70, - Kč
 
Prepravná služba PPL do dĺžky 150cm domov aj do firmy 105, - Kč
 
Prepravná služba PPL parcelshop do dĺžky 150cm výdajné miesta 105, - Kč
 
Prepravná služba PPL paleta do dĺžky 300cm domov aj do firmy 250, - Kč
 
Slovenská pošta balík do ruky do dĺžky 240cm domov aj do firmy 130, - Kč
 
Slovenská pošta obálka vojde Ak sa domov aj do firmy 60, - Kč
 
                         (Táto forma prepravy je bez avíza, Pošta má na doručenie tri dni)

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy je právo spotrebiteľa podľa § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka. V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČ na nákupný doklad) nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká. V tomto prípade sa predaj riadi Občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb.), Však vylučujú sa ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách).
 
Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 1837 a nasl. Občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovaru, ktorý podlieha opotrebovaniu alebo zastaraniu.
 
Spotrebiteľ má právo v súlade s ustanovením § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní. Lehota na odstúpenie beží odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru.
 
Odstúpiť možno korešpondenčne, formou jednostranného právneho rokovaní (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, alebo e-mailom) a to na adrese Predávajúceho.
 
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovaru, ktorý od Predávajúceho dostal, a to na svoje náklady.
 
Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplne, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Ak sa rozhodne spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na vyššie uvedenú adresu spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s originálom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky v hodnote zakúpeného tovaru, ktorý od Kupujúceho na základe zmluvy prijal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandartného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili (a) pre pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil (a) inak. Predávajúci však preferuje, aj s ohľadom na rýchlosť vybavenia, vrátenie formou bankového prevodu na Váš účet.
 
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi predtým, než jej spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.
 
6.9. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí, ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci, použil ak Kupujúci vec ešte pred objavením vady, nespôsobil ak Kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo predal ak Kupujúci vec ešte pred objavením chyby, spotreboval ak ju, alebo pozmenil ak vec pri obvyklom použití; stalo ak sa tak len z časti, vráti Kupujúci Predávajúcemu čo ešte vrátiť môže, a dá Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech

 

Zodpovednosť za vady a záruka

Záručné podmienky sa riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list obvykle slúži nákupný doklad.
 
Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po jeho prevzatí v súlade s § 2104 (najneskôr do 24 hodín po jeho prevzatí) a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.
 
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list / potvrdenie). Ten môže byť nahradený dokladom o zakúpení veci, ak obsahuje obchodné meno Predávajúceho, IČO a sídlo.
 
Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ). Podnikateľovi bude doba pre uplatnenie práv z vady oznámená v rámci kontraktačného rokovaní.
 
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti Predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2161 a nasl. Občianskeho zákonníka).
 
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec pri prevzatí nemá vady. Tým sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 
Ak má vec vady, má kupujúci právo na bezplatné riadne a včasné odstránenie vady, právo na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty, a ak to nie je možné, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak ide o chyby odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru alebo súčasti na odstránenie vady alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 
Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu alebo sám vadu spôsobil. Vada, ktorá sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za chybu, ktorá tu bola už pri prevzatí veci.
 
Práva Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese Petr Vanžura (logo EBEN) na adrese Poľská 148, Trutnov. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.
 
O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 7 kalendárnych dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim spotrebiteľom nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, môže Kupujúci uplatniť právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške (náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou). V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. O opakovanú zjavne bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že sa z jeho strany išlo o zneužitie práv).

Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi pomocou e-mailu a SMS správy potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
 
Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady na odstránenie chyby opravou veci na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy
 
Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Prodávajícho, to neplatí, žiadal ak Kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Neodstráni Ak predávajúci vady v primeranej lehote alebo ak oznámia Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Nezvolia Ak si Kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viac ďalej.
 
Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôžu dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nenastolia nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti .
 
Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 
Dokiaľ Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môžu predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci.
 
Neodstráni Ak predávajúci vadu veci načas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.
 
Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
 
Pri dodaní nové veci vráti Kupujúci Predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú.
 
Neoznámil Ak Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.
 
Zárukou za akosť sa Predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.
 
Záručná doba beží od odovzdania veci Kupujúcemu, ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
 
Kupujúci nemá právo zo záruky, spôsobila Ak vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšiu udalosť.

 

Záverečné ustanovenia

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom e-mailovej adresy info@eben-kovani.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky, miestne príslušnými Predávajúcemu.
 
Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 
9.4. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Tieto všeobecné obchodné podmienky, vrátane ich súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1. 1. 2014.

 

Možnosť mimosúdneho riešenia sporov

V prípade vzniku sporu medzi Kupujúcim - spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy, je Kupujúci oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie sporu k Slovenskej obchodnej inšpekcii na účely uzavretia dohody s Predávajúcim, prostredníctvom kontaktných údajov dostupných na internetových stránkach www.coi.cz. Podanie návrhu aj následná účasť mimosúdne urovnanie sporu je pre Kupujúceho zdarma, pričom všetky prípadné náklady vzniknuté v súvislosti s mimosúdnym riešením sporu každá strana samostatne. Pre Kupujúceho je voľba mimosúdneho riešenia sporu dobrovoľná.
 
Mimosúdne riešenie sporu sa riadi § 20d a nasl. zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Návrh na začatie mimosúdneho konania musí obsahovať náležitosti podľa § 20n zák. o ochrane spotrebiteľa. Návrh na mimosúdne riešenie sporu možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy Kupujúci prvýkrát u Predávajúceho uplatnil nárok, ktorý je predmetom sporu (napr. Od okamihu prvej reklamácie tovaru alebo od okamihu žiadosti o vrátenie kúpnej ceny po platnom odstúpení od zmluvy v prípade omeškania predávajúceho s jej vrátením).
 
Kupujúci, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte EÚ, v Nórsku alebo na Islande, sú oprávnení podať návrh na mimosúdne riešenie svojho sporu s Predávajúcim prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra v krajine ich bydliska; zoznam príslušných spotrebiteľských centier je dostupný na stránke Európskej Komisie pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

 

Po - Čt 8:00 - 16:00
Pá 8:00 - 15:00
So 8:30 - 11:30

EBEN je specializovaný obchod se stavebním a nábytkovým kováním. Od svého vzniku (1994) se stal dominantním dodavatelem kování pro truhlářské výrobny, stavební firmy a konečné zákazníky v trutnovském regionu. Základním sortimentem je veškeré kování na okna, dveře a nábytek – kliky, úchytky, zámky, vložky, panty, petlice, zástrče, staveče, schránky, rozvory, půlolivy, rozpěry, těsnění, výsuvy, kování do posuvných dveří, nohy, závěsy, kolečka, kluzáky, mřížky, těsnící kartáče, průchodky, nábytkové hrany a další drobné kování. Doplňkovým sortimentem je spojovací materiál, záslepky, konzole, garnyže, žaluzie, lišty, ochranné rohy, nářadí, lepidla a tmely, vrtáky..... Díky úzké specializaci jsme dosáhli nejen vysoké odbornosti v poradenství, ale také obrovského záběru sortimentu prakticky ode všech výrobců a dodavatelů v ČR i zahraničí.

Veškeré zboží držíme skladem a díky značným obratům udržujeme stále nejnižší cenovou hladinu. Spolu s „kamenným“ obchodem jsme v roce 2013 zahájili také internetový prodej, do něhož postupně zahrnujeme celé portfolio.


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online: v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Eben-kování s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové, spisová značka C 41979

© 1994-2017 Petr Vanžura, eben-kovani.sk - Všetky práva vyhradenéZačiatok stránky
od 21.11. 2017
Říční, Trutnov
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Nepovoľovať cookiesPovoliť všetko