Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2013
Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na www.eben-kovani.cz

 

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je Petr Vanžura. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamžik jeho odovzdanie okamih prevzatia tovaru od dopravcu.


Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.

 

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína bežať dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Reklamácia sa riadi Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a zákonom c. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, s prihliadnutím na upresnením v tomto reklamačnom poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácia riadi výhradne týmto poriadkom. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

III. záručné podmienky

1) Kupujúcemu je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený
odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

2) Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: eben.tu@volny.cz, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje spotrebiteľa práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

3) Miestom pre uplatnenie reklamácie je EBEN, Petr Vanžura, Poľská 148, 541 01.

4) Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky.
Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečené, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho
poškodenia, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúcame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru.

5) Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar
reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii.

6) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- Vypršala-u reklamovaného tovaru dňom prevzatia do opravy záručná doba
- Poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom)
- Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému prostrediu
- Zanedbaním starostlivosti o tovar
- Hrubým zaobchádzaním
- Mechanickým poškodením
- Neodbornou montážou
- Mechanickým zásahom alebo neodbornou opravou
- Použitím iných ako odporúčaných čistiacich prípravkov
- Tovar bol poškodený živelnými pohromami (ohňom, vodou, bleskom)
- Záruka sa nevzťahuje na poškodenie (opotrebenie) tovar používaním

 

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

- Reklamácia tovaru bude vybavená podľa zákona do 30 dní od obdržania reklamovaného tovaru spolu s dokladom o zakúpení.
- Reklamácie vybavujeme:
EBEN - Petr Vanžura
Poľská 148
, 54101 Trutnov
Tel .: +420 603 195 261
E-mail: info@eben-kovani.cz
- Zákazník bude emailom informovaný o prijatí tovaru na reklamáciu. Po vybavení bude opäť informovaný
emailom o stave vybavenia reklamácie.
- Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný a neopraviteľný tovar za iný, podobný, sa
porovnateľnými technickými parametrami.
- V prípade neoprávnenej reklamácie bude predávajúci účtovať všetky náklady spojené s opravou
a testovaním.

 

 

 

Obchod jako výdejní místo pro objednávky přes e-shop->osobní odběr OTEVŘEN.
od 21.11. 2017
Říční, Trutnov